DLHC

Algemene voorwaarden

 

1. Defitities
 1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 2. Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten.
 3. Klant: de natuurlijke persoon die met De La Haye Collection de Overeenkomst heeft gesloten.
 4. De La Haye Collection: de besloten vennootschap naar Nederlands recht met beperkte aansprakelijkheid SEA Resources B.V. en/of diens dochterondernemingen en/of rechtsopvolger(s) handelend onder de naam De La Haye Collection.
 5. Overeenkomst: overeenkomst gesloten tussen De La Haye Collection en de Klant strekkende tot de levering van de Producten door De La Haye Collection aan de Klant.
 6. Producten: de artikelen en service die door De La Haye Collection op haar website worden aangeboden.
 7. Persoonsgegevens: persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 8. Schriftelijk: op schrift of per e-mail.
 9. Website: de door De La Haye Collection geëxploiteerde website delahayecollection.com.

 

2. Algemeen
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle Overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van Producten van en door De La Haye Collection.
 2. Het accepteren van aanbiedingen of het plaatsen van bestellingen op de website van of bij De La Haye Collection betekent dat de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden wordt aanvaard.
 3. Wijzigingen ten opzichte van de aangegane Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en vanaf het moment dat zij Schriftelijk zijn bevestigd door De La Haye Collection . Mondelinge afspraken of toezeggingen van De La Haye Collection  zijn slechts bindend nadat deze Schriftelijk zijn bevestigd door De La Haye Collection.
 4. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
 5. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.

 

3. Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De La Haye Collection is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als De La Haye Collection gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten . Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties en andere gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij Producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De La Haye Collection kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 

4. Totstandkoming van de Overeenkomst
 1. Alle aanbiedingen van De La Haye Collection, evenals de door De La Haye Collection opgegeven prijzen, vergoedingen en termijnen, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Een aanbetaling in het kader van een maatwerk bestelling of reservering is onder voorbehoud van beschikbaarheid en geeft geen recht op levering.
 3. Een Overeenkomst komt slechts tot stand nadat een bestelling of reservering van of namens de Klant door De La Haye Collection Schriftelijk is bevestigd met een order en de Klant aan haar aankoop respectievelijk aanbetaling binnen zeven dagen na orderdatum volledig heeft betaald. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de administratieve gegevens van De La Haye Collection beslissend en bindend voor de inhoud van de Overeenkomst en dienen deze gegevens als bewijs van de Overeenkomst.
 4. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van Producten.
 5. Op de Website of in reclame-uitingen getoonde modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat een Product daaraan hoeft te beantwoorden. Wanneer een product niet blijkt te beantwoorden aan het getoonde model, heeft de Klant niet het recht de Overeenkomst te ontbinden.
 6. De La Haye Collection heeft te allen tijde het recht om een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden, hetgeen de Klant door De La Haye Collection zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.
 7. De Klant garandeert dat de door hem of haar in de aanvraag aan De La Haye Collection opgegeven informatie juist en volledig is.

 

5. Prijzen & Betaling
 1. Alle prijzen die op de Website staan vermeld zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief leverings- en administratiekosten.
 2. Bestellingen en reserveringen bij De La Haye Collection kunnen worden betaald via Visa of Mastercard creditcard of bankboeking. De La Haye Collection kan de betalingsmogelijkheden uitbreiden en die zullen alsdan kenbaar worden gemaakt via de Website. In het geval dat voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. De La Haye Collection is geen partij in de relatie tussen de Klant en de kaartuitgever.
 3. Totdat de Overeenkomst tot stand is gekomen, is De La Haye Collection bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
 4. Er worden binnen Nederland geen verzendkosten berekend bij bestellingen vanaf duizend euro.
 5. Bij bestellingen tot duizend euro en bij alle verzendingen naar het buitenland worden de werkelijke verzendkosten in rekening gebracht. Eventuele douanerechten of invoerrechten en/of lokale heffingen voor bestellingen buiten Nederland zijn voor rekening van de Klant.
 6. In het geval dat met De La Haye Collection een betalingstermijn is afgesproken geldt dat enkel door het verstrijken van deze termijn de consument in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend Schriftelijk worden overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
 7. In het geval levering van het Product op Schriftelijk verzoek van de Klant heeft plaatsgevonden vooruitlopend op betaling en de Klant niet tijdig (binnen zeven dagen) betaalt dan verkeert de Klant van rechtswege in verzuim. In dat geval kan De La Haye Collection overgaan tot het nemen van incassomaatregelen, waarvan alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Klant zijn.
 8. In geval van niet tijdige betaling is De La Haye Collection bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Klant zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten als hier bedoeld daaronder begrepen.
 9. De kosten van een retourzending van het Product naar het afleveradres zijn voor rekening van de Klant.

 

6. Transport & risico
 1. Indien verkochte Producten door De La Haye Collection of een door deze aangewezen vervoerder bij de Klant worden bezorgd, is het Product voor risico van de Klant vanaf de bezorging.
 2. Het risico van een retourzending van het Product naar het afleveradres van De La Haye Collection ligt bij de Klant.

 

7. Eigendom en eigendomsvoorbehoud
 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot (reclame)uitingen van De La Haye Collection, waaronder begrepen de Website, berusten bij De La Haye Collection of haar licentiegevers. De Klant en (overige) gebruikers van de Website erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de Website anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de Website.
 2. Producten blijven eigendom van De La Haye Collection totdat betaling van de order volledig heeft plaatsgevonden.
 3. De Klant mag de Producten, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

8. Leveringen
 1. De La Haye Collection zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van reserveringen en bestellingen van Producten en bij de beoordeling van aanvragen daartoe.
 2. De La Haye Collection streeft ernaar alle bestellingen die op voorraad zijn binnen enkele dagen te (laten) verzenden naar het door de Klant opgegeven adres. Bestellingen die niet op voorraad zijn probeert De La Haye Collection binnen enkele weken na ontvangst van de betaling te verzenden. De La Haye Collection heeft het recht de bestelling van de Klant te leveren tot dertig dagen na de datum van bestellen. De klant kan daarna kosteloos de bestelling annuleren.
 3. Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u binnen enkele dagen Schriftelijk of telefonisch hiervan op de hoogte worden gesteld.
 4. De levertijd van een gereserveerd Product wordt bepaald nadat de Klant de reservering heeft geplaatst. In geval van een reservering wordt met de Klant contact opgenomen over de verwachte leveringstermijn. De La Haye Collection is gerechtigd de leveringstermijn bij reservering te stellen op ten minste drie maanden na datum van reservering. Wanneer de leveringstermijn wordt overschreden ontvangt de Klant een schriftelijke bevestiging. De Klant kan daarna kosteloos de reservering annuleren.
 5. De Klant ontvangt zo spoedig mogelijk na annulering, maar in elk geval binnen dertig dagen na annulering, het betaalde bedrag terug op de rekening waarmee de aankoop is betaald.
 6. De La Haye Collection is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van levertermijnen, annulering en terugbetaling.
 7. De La Haye Collection is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door transport door derden. Dientengevolge valt dit niet onder de levertermijn van De La Haye Collection.
 8. Wij betrachten de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van reserveringen en bestellingen en het leveren van Producten. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen twee werkdagen na ontvangst van het Product te melden door middel van het contactformulier of het vermelde e-mailadres op de Website. De levering zal dan eventueel op kosten van De La Haye Collection worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

 

9. Aansprakelijkheid & overmacht
 1. Iedere aansprakelijkheid van De La Haye Collection, van het personeel en de Producten voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. De La Haye Collection is niet aansprakelijk voor kennelijke fouten op de Website, bij vermeldingen van de prijzen en/of het aanbod. De La Haye Collection is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de Overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
 2. De La Haye Collection heeft geen invloed op de informatie, producten en diensten vermeld op websites die door derden worden onderhouden, die via hyperlinks op de Website bereikbaar zijn. De La Haye Collection aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze websites.
 3. De La Haye Collection aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de Producten.
 4. De aansprakelijkheid van De La Haye Collection is altijd beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende Product.
 5. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van de Website of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Klant en De La Haye Collection, dan wel tussen De La Haye Collection en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Klant en De La Haye Collection, is De La Haye Collection niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van De La Haye Collection. Schade die naar het oordeel van de Klant te wijten is aan de opzet of grove schuld van De La Haye Collection, dient zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk aan De La Haye Collection te zijn gemeld. Schade die niet zo spoedig mogelijk ter kennis is gebracht van De La Haye Collection, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Klant aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
 6. In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van De La Haye Collection opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan drie maanden, heeft zowel de Klant als De La Haye Collection het recht de Overeenkomst, zonder dat De La Haye Collection enige verplichting heeft tot het betalen van schadevergoeding, te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, aanmerkelijke valutaschommelingen, natuurrampen en/of algmene vervoersproblemen ongeacht of dit zich voordoet bij De La Haye Collection of bij de toeleveranciers van De La Haye Collection of andere derden waarvan De La haye Collection afhankelijk van is.

 

10. Herroepingsrecht
 1. Bij de aankoop van Producten heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product door de Klant.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. De Klant zal het Product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de Klant het Product wenst te behouden. Indien de Klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal de Klant het Product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan De La Haye Collection retourneren, conform de in de Algemene Voorwaarden vermeldde instructies.
 3. De Klant dient het Product inclusief verpakking, aankoopbewijs en certificaat van echtheid te overleggen aan De La Haye Collection. Het Product dient onbeschadigd, niet gebruikt of gedragen te zijn. Alle originele labels dienen nog aan het Product te zijn bevestigd en het Product dient nog verpakt te zijn in de originele verpakking.
 4. Wanneer de Klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen zeven dagen, na ontvangst van het Product,  kenbaar te maken aan de De La Haye Collection. Het kenbaar maken dient de Klant Schriftelijk te doen. Nadat de Klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de Klant het Product binnen zeven dagen retour te sturen. De Klant dient te bewijzen dat geleverde Producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 5. Indien de Klant na afloop van de hiervoor genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 6. Ten behoeve van retourneren dient de Klant het retourformulier in te vullen en bij te sluiten. Het retourformulier wordt u op verzoek van de Klant per e-mail toegezonden. Op dit formulier vindt u tevens het retouradres. Producten zonder retourformulier kunnen niet in ontvangst worden genomen.

 

11. Gebreken, termijnen en garantie
 1. Bij aankoop van het Product is de wettelijke garantie van toepassing. Afhankelijk van de toepasselijke voorwaarden en uitzonderingen, hebben Producten van De La Haye Collection zes maanden beperkte garantie vanaf de datum van aankoop (aankoopbewijs en certificaat van echtheid vereist).
 2. De Klant dient de geleverde Producten bij in ontvangst te onderzoeken. Hierbij dient de Klant na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, te weten:
  • of de juiste Product in het overeengekomen aantal is geleverd;
  • of het geleverde Product voldoet aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik.
 3. De Klant dient gebreken binnen bekwame tijd na ontdekking of nadat het gebrek redelijkerwijze ontdekt had kunnen worden, doch uiterlijk binnen zes maanden na aankoop Schriftelijk en gemotiveerd onder vermelding van gegevens van het aankoopbewijs te melden aan De La Haye Collection. Indien de Klant geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijn, wordt de klacht niet in behandeling genomen en vervallen de garantierechten van de Klant.
 4. Als het Product gebreken vertoont bij normaal gebruik binnen de eerste zes maanden na aankoop, zal De la Haye Collection het Product in beginsel (laten) repareren. Sluitingen (bijvoorbeeld rits en gesp) zijn van garantie respectievelijk reparatie uitgesloten.
 5. De Klant heeft alleen recht op garantie bij een gegronde klacht. De La Haye Collection probeert zorg te dragen voor een spoedige afhandeling van de klacht van de Klant. Een klacht is gegrond als deze een fabricagefout betreft en niet is veroorzaakt is door:
  • beschadiging door opzet, of door nalatigheid (bijvoorbeeld water-, val en/of stootschade);
  • onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud;
  • normale slijtage, onder andere door gebruik;
  • beschadiging door derden.
 6. Indien is aangetoond dat het Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt respectievelijk de klacht gegrond is verklaard door De La Haye Collection binnen de gestelde garantietermijn, heeft De La Haye Collection de keuze hetzij het desbetreffende Product tegen retourzending daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door een nieuw Product dan wel de aankoopwaarde daarvan te restitueren. Op een nieuwe levering zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing. Eventuele verzendkosten en reparatiekosten komen alsdan voor rekening van De La Haye Collection.

 

12. Privacy
 1. De La Haye Collection verwerkt persoonsgegevens van de Klant in het kader van de in het Privacy Statement kenbaar gemaakte doeleinden.

 

13. Geschillen, toepasselijk recht, bevoegd rechter
 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Klant en De La Haye Collection is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het VN-verdrag inzake de internationale koop van roerende zaken (Wenen: CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van De La Haye Collection is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen uit met De La Haye Collection gesloten overeenkomsten tenzij de Kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft De La Haye Collection het recht een geschil ter beslissing voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de Klant.
 3. Alle kosten noodzakelijk om de Klant tot nakoming van deze voorwaarden te verplichten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, waaronder mede begrepen de kosten van juridische bijstand en incassobureaus, komen ten laste van de Klant te wiens aanzien deze kosten zijn gemaakt. Incassokosten worden gesteld op vijftien procent van de vordering en zijn direct opeisbaar door De La Haye Collection indien op de uiterste betaaldatum niet is betaald.

 

14. Bedrijfsinformatie

Naam ondernemer: SEA Resources B.V.
handelend onder de naam/namen: De La Haye Collection en/of DLHC

Vestigingsadres:
Hendrik Zwaardecroonstraat 46
2593 XS Den Haag, Nederland

Telefoonnummer: +31(0) 633 837 344

Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur
E-mailadres: info@delahayecollection.com

KvK-nummer: 63535777
Btw-identificatienummer: NL855279308B01

 


Disclaimer & Privacy Terms & Conditions